ÁSZF

Általános szerződési feltételek - Reca Kft.

 

1.   ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben más írásbeli megállapodás a felek között nem jött létre.

A Megrendelő kifejezetten elismeri mind az általános rendelkezéseket, mind pedig a külön megállapodásokat.

2.   A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az árumegrendelés elfogadását a szállítás vagy a megrendelés visszaigazolása jelenti. A szerződés és a szállítás tartalmát illetően kizárólag a megrendelés visszaigazolásában foglaltak, ennek hiányában pedig a szállítólevél és a számla tartalma a mérvadó. A megrendelés tartalmától eltérő teljesítés esetén a szerződés és a szállítás a Megrendelő által elfogadottnak tekinthető, ha a teljesítéstől számított 4 napon belül azt írásban nem kifogásolja.

A szerződő felek között szállítási szerződés jön létre a Megrendelő által megküldött, a termék pontos megjelölését, mennyiségét, árát és teljesítési időpontját tartalmazó megrendelésnek a Reca Kft. általi kézhezvételével, melyet a Reca Kft. visszaigazol. Az ilyen módon, a megrendelés elfogadásával létrejött szerződés, a Megrendelő részéről a jelen általános szállítási és fizetési feltételek elfogadását is jelenti.

A Megrendelő az ajánlatához 5 munkanapig kötve van, feltéve, ha a Megrendelő az ajánlatában ettől eltérő más időtartamot nem jelölt meg. A Reca Kft. az ajánlatot az ajánlati kötöttség ideje alatt fogadhatja el. Ha az ajánlati kötöttség ideje alatt a Reca Kft. nem küld visszaigazolást, a Megrendelő szabadul az ajánlati kötöttségtől, és a szerződés nem jön létre. Az ajánlati kötöttség határidejét a kézhezvételt követő naptól kell számítani és a Reca Kft-nek az ajánlati kötöttség utolsó napján a megrendelés visszaigazolását el kell küldenie a Megrendelőnek.

Az ajánlattól (megrendeléstől) eltérő tartalmú visszaigazolást új ajánlatnak kell tekinteni, azonban ha azt a Megrendelő a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban nem kifogásolja, úgy azt a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Az írásban adott megrendelés, illetve visszaigazolás postán, tértivevényes levélben, telefax, vagy e-mail útján történhet, az utóbbi két esetben akkor, ha a telefax, vagy e-mail fogadásáról a másik fél visszaigazolást küldött.

3.  ÁRAK

Az ajánlatadástól számított 4 hétig tartjuk árajánlatainkat, ami azt jelenti, hogy 4 hét eltelte után a szállítás napján érvényes árainkat számítjuk fel.

Ha külön ajánlat nem készült, akkor alapvetően a szállítás napján érvényes árlisták szerinti árakat számítjuk fel, melyek alapja az akkori időpontban érvényes szállítási dokumentáció.

A megadott árak nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).

4.   FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Termékeinket elsődlegesen készpénzért értékesítjük, ennek megfelelően a fizetés az áru átvételekor történik, vagy a szerződő felek megállapodásának megfelelően Megrendelő átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét.

Amennyiben a T. Megrendelőnkkel halasztott fizetésben állapodunk meg, úgy a kibocsátott számlában a teljesítés napját rögzítjük. A fizetés teljesítésének határideje 8 nap, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a Megrendelőnek a Reca Kft.-vel szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, kizárólag készpénzért történhet az értékesítés.

4.2 Késedelmes fizetés esetére az esedékesség napjától kezdődően a mindenkori törvényes késedelmi kamat felszámításának jogát fenntartjuk. A részletfizetési megállapodások kizárólag a megállapodott fizetési határidők betartásáig érvényesek. A határidő be nem tartása esetén a fizetési hátralék azonnal egy összegben esedékessé válik.

4.3 Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy ellene felszámolási/végelszámolási eljárás indul, a teljes tartozása azonnal esedékessé válik. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, jogosultak vagyunk az értékesítés tárgyát képező termékek azonnali visszavételére.

4.4 A garanciális, termékcserére vonatkozó, a termékfelelősséget érintő, illetve egyéb jogos Megrendelői igények érvényesítése a tartozás esedékességére nincs halasztó hatállyal. Ilyen igények fennállása nem jogosítja fel a Megrendelőt, hogy bármely számla teljes vagy részbeni kifizetését visszatartsa. A Reca Kft.-vel szembeni, egyéb jogcímen fennálló követelését a Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet megléte vagy a Reca Kft. hozzájárulása esetén számíthatja be bármely fizetési kötelezettségébe.

5.   SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

5.1 Szállítási kötelezettségünk a megrendelt áruk teljes és hibátlan kiszállítására vonatkozik.

5.2 Különleges gyártás esetén a megrendelt áru 10%-áig a többlet-, illetve kisebb mennyiségű szállítás megengedett.

5.3 A termékek szállítását a vonatkozó szokásos méretbeli eltérések, tűrések fenntartásával vállaljuk, kivéve, ha a megadott méret pontos betartását a Megrendelő előzetes kérésére visszaigazoltuk.

5.4 A Reca Kft. fenntartja a jogot a megrendelések részszállításokkal történő teljesítésére (a szállítási határidőn belül).

5.5 Amennyiben az áruk kiszállítása valamely, a Megrendelőnek felróható ok következtében szenved késedelmet, a kiszállítással járó kockázat a meghiúsult kiszállításról szóló értesítéssel egy időben száll át a Megrendelőre.

5.6 A megrendelések kiszállítása a mindenkor aktuális szállítási és csomagolási költség tarifáink szerint történik. A megrendelt termékek külső csomagolását önköltségi áron számoljuk el és azokat - az EURO-palettán kívül - nem vesszük vissza.

5.7 Expressz – a szokásos szállítási határidőnél gyorsabb – kiszállítás kizárólag a Megrendelő költségére lehetséges.

6.   SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ 

A szállítási kötelezettség mindaddig szünetel, amíg a Megrendelő a Reca Kft.-vel szemben lejárt számlatartozással, illetve egyéb lejárt kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben az ilyen késedelem a 30 napot is meghaladja vagy a cég vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása ezt indokolttá teszi, jogosultak vagyunk a még nem teljesített szerződési kötelezettségeinktől elállni vagy e teljesítés feltételéül az előre fizetést kikötni. A késedelmes kiszállítás következtében felmerülő bárminemű kártérítésre vonatkozó Megrendelői igényeket kizárjuk, azaz a késői szállításból eredő károkra kötelezettséget nem vállalunk.

A Reca Kft. által a Megrendelőnek email-en elküldött automatikus visszaigazolás minden esetben tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű.

7.    TULAJDONJOG-FENNTARTÁS

A kiszállított árura a vételár teljes kifizetéséig, illetve Megrendelő a Reca Kft.-vel szembeni bármely kötelezettségének a fennállásáig a tulajdonjogot fenntartjuk. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a tulajdonjog-fenntartással szállított árut tűz és lopás ellen biztosítsa.

A Megrendelő nem jogosult az árut annak teljes kifizetéséig elzálogosítani, vagy biztosítékként harmadik félnek átengedni, ezért a zálogba adást vagy a tulajdonjogok korlátozását cégünk felé azonnal jeleznie kell.

Ha a Megrendelő még az áru teljes kifizetése előtt elidegeníti azokat, ezzel azonnali hatállyal átruházza ránk az árukat tőle átvevővel szembeni valamennyi követelését, melyek az elidegenített, feldolgozatlan árukból származnak.

A kifizetés időpontjáig jogosultak vagyunk az árukat a Megrendelőtől visszakövetelni még akkor is, ha az áruk teljesen vagy részben feldolgozásra kerültek.

8.   GARANCIA, KÁRTÉRÍTÉS, TERMÉKFELELŐSSÉG

8.1 A kiszállított áru alapos megvizsgálása és a szállításkor megállapítható hiányosságok, észrevételek a szállítólevélen, egyéb fuvarokmányon, vagy jegyzőkönyvben való rögzítése a Megrendelő kötelessége. A termék cégünk részéről történő átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni köteles azzal, hogy a kiszállított árukra vonatkozó reklamációra  a Reca Kft. 8 munkanapon belül köteles érdemben válaszolni.

Ha a Megrendelő távközlő eszköz alkalmazása útján rendelte meg az árut, mely vásárlásra a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet vonatkozik, úgy a Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Reca Kft. részére hiánytalanul visszaküldeni és ez esetben a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.

8.2 Minőségi reklamációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha olyan minőségi hiba jelentkezik, amely az átadás-átvételkor nem volt felismerhető.

Megalapozott minőséghiba esetén fenntartjuk magunknak a választás jogát, hogy vagy a hibát hárítjuk el, vagy a kiszállított árut cseréljük ingyenesen. Egyéb vagy további igényeket az ily módon történt reklamáció elintézés után nem fogadunk el.

A természetes kopás, a nem rendeltetésszerű használat, a termék túlzott igénybevétele, a hanyagság és a Reca Kft. jóváhagyása nélküli módosítások, változtatások a terméken mindennemű garanciális igény érvényesítését kizáró tényezők.

8.3 A Reca Kft. a termék hiányosságából, hibájából eredeztethető következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4 Amennyiben a Megrendelőnek a Reca Kft.-vel szemben jogos termékfelelősségi igénye merül fel, a Megrendelő elismeri, hogy ezen igényeket kizárólag a körülmények teljes tisztázásával, illetve oly mértékig érvényesítheti, amely mértékben a Reca Kft. a termék gyártójával szemben kártérítésre jogosult.

8.5 Olyan termék szállítása esetén, amely a standard kínálatunkban meglévő termék Megrendelő előírásai szerinti módosítása alapján történt, a Reca Kft. minden felelősségét kizárja. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléshez szükséges dokumentációt, pl. rajz, minta stb. maga szolgáltatja, úgy annak műszaki hiányosságaiért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

Minden ilyen esetben a Reca Kft.-t nem terheli a termékhez vagy annak felhasználási területéhez kapcsolódó figyelmeztetési, ellenőrzési vagy tájékoztatási kötelezettség sem.

8.6 A 10.9 vagy nagyobb szakítószilárdsággal rendelkező kötőelemek galvanizálásakor fennáll a hidrogénridegedés veszélye. Termikus utókezelés esetén sem zárható ki egy esetleges kockázati tényező. Ezért az ilyen felületkezeléseket csak a Megrendelő kívánságára és felelősségére végezzük el. A Reca Kft. az ilyen termékszállításokkal kapcsolatban mindennemű kártérítési és garanciális igényét kizárja.

8.7 Azon Megrendelőink számára, amelyeknél a megrendelések egyszerűbb lebonyolítása céljából informatikai rendszert vagy programot telepítünk, tilos ezt a programot módosítani, másolni, harmadik fél részére továbbadni, illetve egyéb célra felhasználni. A program telepítése (ill. törlése) és a rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára költségmentesen történik. Az információtechnológiai rendszer zavartalanságáért azonban kizárólag a Megrendelő felel. Az üzleti kapcsolat befejeztével kizárólag a Reca Kft. jogosult – hasonlóan a telepítéshez – a program Megrendelő rendszeréből való törlésére. Ezen rendelkezések megsértése esetére további igényeink érvényesítésének biztosítékaként 100.000 euró mértékű kötbért határozunk meg.

9.   VISSZÁRUK

A Reca Kft.-től vásárolt áruk visszaküldése kizárólag írásos jóváhagyásunk ellenében, a korábban jelölt feltételek mellett történhet.

A visszaszállítás költségmentesen, utánvét nélkül, kizárólag a Megrendelő költségére és felelősségére történhet.

A Megrendelő kívánságára készült különleges gyártmányokat vissza nem veszünk.

10. TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKES BÍRÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

10.1 A teljesítés helye: az áru átvételének helye.

10.2 A fent kikötött feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a 2/1984./III.10./BkM-IpM együttes rendelet és a termékfelelősségről rendelkező 1993. évi X. törvény rendelkezései az irányadók.

Jogvita esetére a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának illetékességét kötjük ki.

10.3 A RECA Kft. a Megrendelő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. előírásainak betartásával kezeli. Az Ön által megadott adatokat a RECA Kft. kizárólag a megrendelt termékek kiszállításával és kiszámlázásával kapcsolatos ügyintézés során használja fel. Ez azt jelenti, hogy ezen adatokat szerződéses kereteken belül csak a kiszállítást végző alvállalkozónak adja ki, azonban a kiszállítást végző vállalkozóval kötött szerződés tartalmaz az adatok kezelésére vonatkozó kikötést, amelyek a szerződéses partnert is kötelezik az adatok bizalmas és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő kezelésére, valamint a jelen nyilatkozatban rögzített előírások betartására.

 

A Reca Kft. általános szerződési feltételei
2012. február

Fel

RECA Group

A RECA konszern nemzetközi vállalatairól itt olvashat bővebben!

 

Kapcsolat

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban írjon nekünk!
A nyomtatványhoz

 

Látogasson meg minket!

A globális RECA honlapjainkon kívül további webes csatornákon is elérhetőek vagyunk.