ÁSZF

Általános szerződési feltételek - Reca Kft.

1.    HATÁLY

1.1    A jelen általános szerződési feltételek (az „ÁSZF”), a RECA Kft. e-shopján keresztül történő online vásárlás kivételével, a RECA Kft. valamennyi termékére vonatkozó ajánlatra, értékesítésre, szerződésre és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásra – beleértve a tanácsadási szolgáltatást is - alkalmazandó.

1.2    Amennyiben a RECA Kft. és a termékek megrendelője (a „Megrendelő”) írásban a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseitől eltérően állapodik meg vagy az ÁSZF alkalmazását kizárja, abban az esetben az ÁSZF a megállapodás szerinti eltéréssel lép életbe, illetve, megfelelően, nem lép életbe az adott ügyletre nézve.

2.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1    A személyesen, telefonon vagy írásban (emailben) megrendelt termékek szállítására a szerződés a megrendelés RECA Kft. általi visszaigazolásával jön létre.

2.2    Visszaigazolás hiányában is létrejöttnek kell tekinteni a szerződést, amennyiben a termékek RECA Kft. általi szállításakor azokat a Megrendelő átveszi. A megrendelés vagy a visszaigazolás tartalmától eltérő teljesítés esetén a szerződés és a szállítás a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő, ha a teljesítéstől számított 4 napon belül azt írásban nem kifogásolja.

3.    ÁRAK

3.1    A RECA Kft. a megrendeléseket az adott megrendelés visszaigazolásában szereplő, a mindenkori árlista szerinti árakon teljesíti. A megadott árak minden esetben nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).

3.2    Amennyiben a RECA Kft. árajánlatot ad a Megrendelőnek egy adott termékre, azt az ajánlatadástól számított 4 hétig tartja, ami azt jelenti, hogy 4 hét eltelte utáni rendelés esetén a megrendelés napján érvényes árakat számítja fel.

3.3    A RECA Kft. fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a megrendelés visszaigazolása és a termék kiszállítása között adók, járulékok, vagy hatóság által előirányzott intézkedésekből származó, előre nem kalkulálható mértékű költségemelkedés történik, ez alapján a számlázáskor ténylegesen alkalmazott árakat időponttól függetlenül is hozzáigazítsa a változásokhoz.

4.    FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1    A RECA Kft. az első megrendeléskor, illetve azon Megrendelők esetében, melyeknek a RECA Kft.-vel szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, a termékek szállítását az előlegbekérő számla kiegyenlítését követően teljesíti. A későbbiekben a termékek ellenértékének megfizetése jellemzően az áru átvételekor utánvéttel vagy halasztott fizetéssel, a RECA Kft. által kibocsátott számla alapján átutalással történik.

4.2    Amennyiben a RECA Kft. a Megrendelővel halasztott fizetésben állapodik meg, úgy a kibocsátott számlában a teljesítés napja rögzítésre kerül, a fizetési határidő pedig a teljesítés napjától számított 8 nap.

4.3    Késedelmes fizetés esetén a RECA Kft. az esedékesség napjától kezdődően évi 8% mértékű késedelmi kamatot számít fel. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerinti mértékű. Az esetleges részletfizetési megállapodások kizárólag a megállapodott fizetési határidők betartásáig érvényesek. A határidő be nem tartása esetén a fizetési hátralék azonnal egy összegben esedékessé válik kamat felszámítása mellett.

4.4    Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy ellene felszámolási/végelszámolási eljárás indul, a teljes tartozása azonnal esedékessé válik. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a RECA Kft. jogosult az értékesítés tárgyát képező termékek azonnali visszavételére, tekintettel arra, hogy a vételár teljes kifizetéséig a RECA Kft. a tulajdonjogát azokon fenntartja.

4.5    A szavatossági, garanciális, termékcserére vonatkozó, a termékfelelősséget érintő, illetve egyéb jogos Megrendelői igények érvényesítése az áru vételárának esedékességére nincs halasztó hatállyal, az ilyen igények fennállása nem jogosítja fel a Megrendelőt, hogy bármely számla teljes vagy részbeni kifizetését visszatartsa. A RECA Kft.-vel szembeni, egyéb jogcímen fennálló követelését a Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet megléte vagy a RECA Kft. hozzájárulása esetén számíthatja be bármely fizetési kötelezettségébe.

4.6    Amennyiben a RECA Kft. a Megrendelővel elektronikus számlázásban állapodik meg, úgy számláit a hatályos jogszabályoknak megfelelően digitális aláírással ellátva, elektronikus úton a Megrendelő által megadott email-címre küldi meg (EDI útján vagy pdf formátumban). A Megrendelő ezzel egyidejűleg lemond a számla postai úton történő megküldéséről.

5.    SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

5.1    A RECA Kft. szállítási kötelezettsége a megrendelt áruk teljes és hibátlan kiszállítására vonatkozik, a kiszállítás késedelméért vagy meghiúsulásáért azonban nem vállal felelősséget akkor, ha az nem a RECA Kft.-nek felróható okból történt.

5.2    A RECA Kft. a raktáron lévő áruk szállítását általában a megrendeléstől számított 2-3 munkanapon belül vállalja. A szállítási határidőt, így a raktáron nem lévő áruk várható szállítási idejét is, a Megrendelő által igényelhető megrendelés visszaigazolás tartalmazza. Egyedi gyártás esetén a szállítási határidőre a felek megállapodása az irányadó.

5.3    Amennyiben a Megrendelő a megrendelés RECA Kft. általi visszaigazolásából értesül arról, hogy a megrendelt áru nincs raktáron, és az ott megadott szállítási határidőben már nem áll érdekében az áru átvétele, a Megrendelő ezen áruk megrendelésétől való elállását a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételét követő 2 munkanapon belül jelezheti a RECA Kft. felé, feltéve, hogy addig az áru nem került részére leszállításra.

5.4    A RECA Kft. standard raktári kínálatában nem szereplő, és kifejezetten a Megrendelő igényei és termékspecifikációja alapján a RECA Kft. által beszerzett termékek esetén a megrendelt áru mennyiségétől ±10%-ban eltérő szállítás megengedett.

5.5    A RECA Kft. a termékek szállítását a vonatkozó szokásos méretbeli eltérések, tűrések fenntartásával vállalja, kivéve, ha a megadott méret pontos betartását a Megrendelő előzetes kérésére visszaigazolta.

5.6    A RECA Kft. fenntartja a jogot a megrendelések részszállításokkal történő teljesítésére (a szállítási határidőn belül).

5.7    Amennyiben az áruk kiszállítása valamely, a Megrendelőnek felróható ok következtében szenved késedelmet, a kiszállítással járó kockázat és kárveszély a meghiúsult kiszállításról szóló értesítéssel egy időben száll át a Megrendelőre.

5.8    Az áruk kiszállítása a RECA Kft. mindenkor aktuális szállítási és csomagolási tarifája szerint történik, amely jelen ÁSZF kiadásakor, magyarországi szállítás esetén 2.000,-Ft és 2.500,- Ft + ÁFA közötti összeg megrendelésenként. A megrendelt termékek külső csomagolása önköltségi áron kerül elszámolásra el és azok - az EURO-palettán kívül - nem kerülnek visszavételre. Egyes speciális méretű vagy típusú termékek kiszállítási díja a fenti díjtól eltérhet, amelyről azonban a RECA Kft. a Megrendelőt legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja.

5.9    Expressz – a szokásos szállítási határidőnél gyorsabb – kiszállítás kizárólag a Megrendelő költségére lehetséges, a felek megállapodása alapján.

5.10    A RECA Kft. a megrendelt árukat a Megrendelő megrendelésben megadott telephelyére, fuvarozó igénybevételével szállítja.

5.11    A szállítási kötelezettség mindaddig szünetel, amíg a Megrendelő a RECA Kft.-vel szemben lejárt számlatartozással, illetve egyéb lejárt kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben az ilyen késedelem a 30 napot is meghaladja vagy a cég vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása ezt indokolttá teszi, a RECA Kft. jogosult a még nem teljesített szerződési kötelezettségeitől elállni vagy e teljesítés feltételéül az előre fizetést kikötni. A RECA Kft. a késedelmes kiszállítás következtében felmerülő bárminemű kártérítésre vonatkozó Megrendelői igényeket kizárja, azaz a késői szállításból eredő károkra kötelezettséget nem vállal.

6.    TULAJDONJOG-FENNTARTÁS

6.1    A RECA Kft. a kiszállított árura a vételár teljes kifizetéséig, illetve Megrendelőnek a RECA Kft.-vel szembeni bármely kötelezettségének a fennállásáig a tulajdonjogot fenntartja.

6.2    A kárveszély a Megrendelőre a termék átvételével száll át, a Megrendelő kötelezettsége, hogy a tulajdonjog-fenntartással szállított árura vagyonbiztosítást (különösen tűz és lopás ellen) kössön.

6.3    A Megrendelő nem jogosult az árut annak teljes kifizetéséig elzálogosítani, vagy biztosítékként harmadik félnek átengedni, ezért a zálogba adást vagy a tulajdonjog korlátozását RECA Kft.-nek azonnal írásban jeleznie kell.

6.4    Ha a Megrendelő még az áru teljes kifizetése előtt elidegeníti azt, ezzel azonnali hatállyal átruházza a RECA Kft.-re az árut tőle átvevővel szembeni valamennyi követelését, mely az elidegenített, feldolgozatlan áruból származik. A kifizetés időpontjáig a RECA Kft. jogosult az árut a Megrendelőtől visszakövetelni még akkor is, ha az áru teljesen vagy részben feldolgozásra került.

7.    SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉS, TERMÉKFELELŐSSÉG

7.1    A kiszállított áru alapos megvizsgálása és a szállításkor megállapítható hiányosságok, észrevételek szállítólevélen, egyéb fuvarokmányon, vagy jegyzőkönyvben való rögzítése a Megrendelő kötelessége. A termék RECA Kft. (illetve a fuvarozó) általi átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a RECA Kft.-vel azzal, hogy a kiszállított árukra vonatkozó reklamációra a RECA Kft. 8 munkanapon belül köteles érdemben válaszolni.

7.2    Minőségi reklamációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha olyan minőségi hiba jelentkezik, amely az átadás-átvételkor nem volt felismerhető. A minőségi reklamációt a RECA Kft. minden esetben ésszerű határidőben kivizsgálja.

7.3    Megalapozott minőséghiba esetén a RECA Kft. fenntartja magának a választás jogát, hogy a hibát kijavítja, árleszállítást alkalmaz vagy a kiszállított árut cseréli ingyenesen. Egyéb, további igényeket az ily módon történt reklamáció elintézése után a RECA Kft. nem fogad el.

7.4    A természetes kopás, a nem rendeltetésszerű használat, a termék túlzott igénybevétele, a hanyagság és a RECA Kft. jóváhagyása nélküli módosítások, változtatások a terméken mindennemű szavatossági és (jótállással rendelkező termékek esetén) jótállási igény érvényesítését kizáró tényezők.

7.5    A RECA Kft. a termékekre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kötelező jótállást biztosítja.

7.6    A termékfelelősség körében a Ptk. vonatkozó előírásai irányadóak.

7.7    Olyan termék szállítása esetén, amely a RECA Kft. standard kínálatában meglévő termék Megrendelő előírásai szerinti módosítása alapján történt, a RECA Kft. kizárja a termék minőségéért és adott rendeltetésre vagy használatra való alkalmasságáért való felelősségét. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléshez szükséges dokumentációt, pl. rajz, minta stb. maga szolgáltatja, úgy annak műszaki hiányosságaiért a Megrendelő felel. Az ilyen módosított termékek esetében a RECA Kft.-t nem terheli a termékhez vagy annak felhasználási területéhez kapcsolódó figyelmeztetési, ellenőrzési vagy tájékoztatási kötelezettség sem, mint ahogy ilyen esetben a RECA Kft. kizárja a termék esetleges hiányosságából, hibájából eredeztethető kártérítési felelősségét is.

7.8    A 10.9 vagy nagyobb szakítószilárdsággal rendelkező kötőelemek galvanizálásakor fennáll a hidrogénridegedés veszélye. Utólagos hőkezelés esetén sem zárható ki egy esetleges kockázati tényező. Ezért az ilyen felületkezeléseket a RECA Kft. csak a Megrendelő kívánságára és felelősségére végzi el. A RECA Kft. az ilyen termékszállításokkal kapcsolatban a Megrendelő mindennemű kártérítési és garanciális igényét kizárja.

7.9    A RECA Kft. azon Megrendelői számára, akiknél a megrendelések egyszerűbb lebonyolítása céljából informatikai rendszert vagy programot telepít, tilos ezt a programot módosítani, másolni, harmadik fél részére továbbadni, illetve egyéb célra felhasználni. A program telepítése (ill. törlése) és a rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára költségmentesen történik, az információtechnológiai rendszer alkalmasságáért és működésének zavartalanságáért azonban kizárólag a Megrendelő felel. Az üzleti kapcsolat befejeztével kizárólag a RECA Kft. jogosult – hasonlóan a telepítéshez – a program Megrendelő rendszeréből való törlésére. Ezen rendelkezések megsértése esetére a RECA Kft. a további igényei érvényesítésének biztosítékaként 100.000 euró mértékű kötbért határoz meg.

8.    VISSZÁRUK

8.1    A RECA Kft.-től vásárolt áruk visszaküldése kizárólag a RECA Kft. előzetes írásos hozzájárulásával történhet. A visszaszállítás kizárólag utánvét nélkül, a Megrendelő költségére és felelősségére történhet.

8.2    Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, és él a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. §-a által biztosított, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belüli elállási jogával, a már átvett árut saját költségére és felelősségére (utánvét nélkül) köteles a RECA Kft. székhelyére visszaküldeni haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14  napon belül. A RECA Kft. az elállást követően legkésőbb 14 napon belül, (kivéve, ha a termék addig nem érkezett vissza), visszafizeti a fogyasztó számára a termékért és szállításért már megfizetett díjat.

8.3    A Megrendelő kívánságára készült különleges gyártmányokat a RECA Kft. nem veszi vissza.

9.    SZELLEMI TULAJDON

9.1    A RECA Kft. termékeihez, weboldalához, és katalógusához tartozó szellemi tulajdon, beleértve minden szerzői jogot, védjegyet, formatervezési mintát, know-howt, megjelenést, designt, a RECA Kft. és anyavállalatának kizárólagos tulajdonát képezni. Tilos azokat felhasználni, hasznosítani, másolni, terjeszteni, rögzíteni, sokszorosítani a jogtulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.  

10.    IRÁNYADÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG, ADATKEZELÉS

10.1    A fent kikötött feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

10.2    A felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy fogyasztónak minősülő Megrendelő saját lakóhelye szerinti járásbíróság előtt is érvényesítheti igényét.

10.3    A fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszaival, igényeivel fordulhat továbbá a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

10.4    A RECA Kft. a Megrendelő által megadott adatokat (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartásával kezeli. A Megrendelő által megadott adatokat a RECA Kft. kizárólag a termékek megrendelésével, kiszállításával és kiszámlázásával kapcsolatos, illetve esetleges szavatossági és panaszügyintézés során használja fel, és amennyiben azok a megrendelésben szerepelnek, legfeljebb a számviteli előírásokban meghatározott ideig őrzi meg szerződéses kapcsolat megszűnését követően. Ez azt is jelenti, hogy ezen adatokat szerződéses kereteken belül csak a szállítást végző fuvarozónak adja ki, a szállítást végző fuvarozóval kötött szerződés pedig tartalmaz az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezést, amely a fuvarozót is kötelezik az adatok bizalmas és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelésére, valamint a jelen nyilatkozatban rögzített előírások betartására.

11.    KAPCSOLATTARTÁS

11.1    A Megrendelő a megrendelést, szerződést, szállítást, minőségi kifogást illető kérdéseit, nyilatkozatait címezheti a) megrendelés visszaigazolásán szereplő vevőszolgálati partneréhez, vagy b) a Reca Kft. központi ügyfélszolgálatához: RECA Kft., 1116 Budapest, Kondorfa u. 10., tel: 1/433-0380

11.2    Továbbá, az esetleges egyéb észrevételek, panaszok megküldésére a Megrendelő rendelkezésére áll a www.reca.hu vagy www.reca.co.hu weboldalon a „Kontakt” menüpont alatti formanyomtatvány is.

A RECA Kft. általános szerződési feltételei
2019. július

Fel

RECA Group

A RECA konszern nemzetközi vállalatairól itt olvashat bővebben!

 

Kapcsolat

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban írjon nekünk!
A nyomtatványhoz

 

Látogasson meg minket!

A globális RECA honlapjainkon kívül további webes csatornákon is elérhetőek vagyunk.