ÁSZF

Általános szerződési feltételek – Reca Kft.

Általános szerződési feltételek – Reca Kft.

1

1.    HATÁLY

1.1    A jelen általános szerződési feltételek (az „ÁSZF”), a RECA Kft. e-shopján keresztül történő online vásárlás kivételével, a RECA Kft. valamennyi termékére vonatkozó ajánlatra, értékesítésre, szerződésre és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásra – beleértve a tanácsadási szolgáltatást is – alkalmazandó.

1.2    Amennyiben a RECA Kft. és a termékek megrendelője (a „Megrendelő”) írásban a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseitől eltérően állapodik meg vagy az ÁSZF alkalmazását kizárja, abban az esetben az ÁSZF a megállapodás szerinti eltéréssel lép életbe, illetve, megfelelően, nem lép életbe az adott ügyletre nézve.

2.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1    A személyesen, telefonon vagy írásban (emailben) megrendelt termékek szállítására a szerződés a megrendelés RECA Kft. általi visszaigazolásával jön létre.

2.2    Visszaigazolás hiányában is létrejöttnek kell tekinteni a szerződést, amennyiben a termékek RECA Kft. általi szállításakor azokat a Megrendelő átveszi. A megrendelés vagy a visszaigazolás tartalmától eltérő teljesítés esetén a szerződés és a szállítás a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő, ha a teljesítéstől számított 4 napon belül azt írásban nem kifogásolja.

3.    ÁRAK

3.1    A RECA Kft. a megrendeléseket az adott megrendelés visszaigazolásában szereplő, a mindenkori árlista szerinti árakon teljesíti. A megadott árak minden esetben nettó árak, és nem tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).

3.2    Amennyiben a RECA Kft. árajánlatot ad a Megrendelőnek egy adott termékre, azt az ajánlatadástól számított 4 hétig tartja, ami azt jelenti, hogy 4 hét eltelte utáni rendelés esetén a megrendelés napján érvényes árakat számítja fel.

3.3    A RECA Kft. fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a megrendelés visszaigazolása és a termék kiszállítása között adók, járulékok, vagy hatóság által előirányzott intézkedésekből származó, előre nem kalkulálható mértékű költségemelkedés történik, ez alapján a számlázáskor ténylegesen alkalmazott árakat időponttól függetlenül is hozzáigazítsa a változásokhoz.

4.    FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1    A RECA Kft. az első megrendeléskor, illetve azon Megrendelők esetében, melyeknek a RECA Kft.-vel szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, a termékek szállítását az előlegbekérő számla kiegyenlítését követően teljesíti. A későbbiekben a termékek ellenértékének megfizetése jellemzően az áru átvételekor utánvéttel vagy halasztott fizetéssel, a RECA Kft. által kibocsátott számla alapján átutalással történik.

4.2    Amennyiben a RECA Kft. a Megrendelővel halasztott fizetésben állapodik meg, úgy a kibocsátott számlában a teljesítés napja rögzítésre kerül, a fizetési határidő pedig a teljesítés napjától számított 8 nap.

4.3    Késedelmes fizetés esetén a RECA Kft. az esedékesség napjától kezdődően évi 8% mértékű késedelmi kamatot számít fel. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerinti mértékű. Az esetleges részletfizetési megállapodások kizárólag a megállapodott fizetési határidők betartásáig érvényesek. A határidő be nem tartása esetén a fizetési hátralék azonnal egy összegben esedékessé válik kamat felszámítása mellett.

4.4    Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy ellene felszámolási/végelszámolási eljárás indul, a teljes tartozása azonnal esedékessé válik. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a RECA Kft. jogosult az értékesítés tárgyát képező termékek azonnali visszavételére, tekintettel arra, hogy a vételár teljes kifizetéséig a RECA Kft. a tulajdonjogát azokon fenntartja.

4.5    A szavatossági, garanciális, termékcserére vonatkozó, a termékfelelősséget érintő, illetve egyéb jogos Megrendelői igények érvényesítése az áru vételárának esedékességére nincs halasztó hatállyal, az ilyen igények fennállása nem jogosítja fel a Megrendelőt, hogy bármely számla teljes vagy részbeni kifizetését visszatartsa. A RECA Kft.-vel szembeni, egyéb jogcímen fennálló követelését a Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet megléte vagy a RECA Kft. hozzájárulása esetén számíthatja be bármely fizetési kötelezettségébe.

4.6    Amennyiben a RECA Kft. a Megrendelővel elektronikus számlázásban állapodik meg, úgy számláit a hatályos jogszabályoknak megfelelően digitális aláírással ellátva, elektronikus úton a Megrendelő által megadott email-címre küldi meg (EDI útján vagy pdf formátumban). A Megrendelő ezzel egyidejűleg lemond a számla postai úton történő megküldéséről.

5.    SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1    A RECA Kft. szállítási kötelezettsége a megrendelt áruk teljes és hibátlan kiszállítására vonatkozik, a kiszállítás késedelméért vagy meghiúsulásáért azonban nem vállal felelősséget akkor, ha az nem a RECA Kft.-nek felróható okból történt.

5.2    A RECA Kft. a raktáron lévő áruk szállítását általában a megrendeléstől számított 2-3 munkanapon belül vállalja. A szállítási határidőt, így a raktáron nem lévő áruk várható szállítási idejét is, a Megrendelő által igényelhető megrendelés visszaigazolás tartalmazza. Egyedi gyártás esetén a szállítási határidőre a felek megállapodása az irányadó.

5.3    Amennyiben a Megrendelő a megrendelés RECA Kft. általi visszaigazolásából értesül arról, hogy a megrendelt áru nincs raktáron, és az ott megadott szállítási határidőben már nem áll érdekében az áru átvétele, a Megrendelő ezen áruk megrendelésétől való elállását a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételét követő 2 munkanapon belül jelezheti a RECA Kft. felé, feltéve, hogy addig az áru nem került részére leszállításra.

5.4    A RECA Kft. standard raktári kínálatában nem szereplő, és kifejezetten a Megrendelő igényei és termékspecifikációja alapján a RECA Kft. által beszerzett termékek esetén a megrendelt áru mennyiségétől ±10%-ban eltérő szállítás megengedett.

5.5    A RECA Kft. a termékek szállítását a vonatkozó szokásos méretbeli eltérések, tűrések fenntartásával vállalja, kivéve, ha a megadott méret pontos betartását a Megrendelő előzetes kérésére visszaigazolta.

5.6    A RECA Kft. fenntartja a jogot a megrendelések részszállításokkal történő teljesítésére (a szállítási határidőn belül).

5.7    Amennyiben az áruk kiszállítása valamely, a Megrendelőnek felróható ok következtében szenved késedelmet, a kiszállítással járó kockázat és kárveszély a meghiúsult kiszállításról szóló értesítéssel egy időben száll át a Megrendelőre.

5.8    Az áruk kiszállítása a RECA Kft. mindenkor aktuális szállítási és csomagolási tarifája szerint történik, amely jelen ÁSZF kiadásakor, magyarországi szállítás esetén 2.000,-Ft és 2.500,- Ft + ÁFA közötti összeg megrendelésenként. A megrendelt termékek külső csomagolása önköltségi áron kerül elszámolásra el és azok – az EURO-palettán kívül – nem kerülnek visszavételre. Egyes speciális méretű vagy típusú termékek kiszállítási díja a fenti díjtól eltérhet, amelyről azonban a RECA Kft. a Megrendelőt legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja.

5.9    Expressz – a szokásos szállítási határidőnél gyorsabb – kiszállítás kizárólag a Megrendelő költségére lehetséges, a felek megállapodása alapján.

5.10    A RECA Kft. a megrendelt árukat a Megrendelő megrendelésben megadott telephelyére, fuvarozó igénybevételével szállítja.

5.11    A szállítási kötelezettség mindaddig szünetel, amíg a Megrendelő a RECA Kft.-vel szemben lejárt számlatartozással, illetve egyéb lejárt kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben az ilyen késedelem a 30 napot is meghaladja vagy a cég vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása ezt indokolttá teszi, a RECA Kft. jogosult a még nem teljesített szerződési kötelezettségeitől elállni vagy e teljesítés feltételéül az előre fizetést kikötni. A RECA Kft. a késedelmes kiszállítás következtében felmerülő bárminemű kártérítésre vonatkozó Megrendelői igényeket kizárja, azaz a késői szállításból eredő károkra kötelezettséget nem vállal.

6.    TULAJDONJOG-FENNTARTÁS

6.1    A RECA Kft. a kiszállított árura a vételár teljes kifizetéséig, illetve Megrendelőnek a RECA Kft.-vel szembeni bármely kötelezettségének a fennállásáig a tulajdonjogot fenntartja.

6.2    A kárveszély a Megrendelőre a termék átvételével száll át, a Megrendelő kötelezettsége, hogy a tulajdonjog-fenntartással szállított árura vagyonbiztosítást (különösen tűz és lopás ellen) kössön.

6.3    A Megrendelő nem jogosult az árut annak teljes kifizetéséig elzálogosítani, vagy biztosítékként harmadik félnek átengedni, ezért a zálogba adást vagy a tulajdonjog korlátozását RECA Kft.-nek azonnal írásban jeleznie kell.

6.4    Ha a Megrendelő még az áru teljes kifizetése előtt elidegeníti azt, ezzel azonnali hatállyal átruházza a RECA Kft.-re az árut tőle átvevővel szembeni valamennyi követelését, mely az elidegenített, feldolgozatlan áruból származik. A kifizetés időpontjáig a RECA Kft. jogosult az árut a Megrendelőtől visszakövetelni még akkor is, ha az áru teljesen vagy részben feldolgozásra került.

7.    SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉS, TERMÉKFELELŐSSÉG

7.1    A kiszállított áru alapos megvizsgálása és a szállításkor megállapítható hiányosságok, észrevételek szállítólevélen, egyéb fuvarokmányon, vagy jegyzőkönyvben való rögzítése a Megrendelő kötelessége. A termék RECA Kft. (illetve a fuvarozó) általi átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a RECA Kft.-vel azzal, hogy a kiszállított árukra vonatkozó reklamációra a RECA Kft. 8 munkanapon belül köteles érdemben válaszolni.

7.2    Minőségi reklamációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha olyan minőségi hiba jelentkezik, amely az átadás-átvételkor nem volt felismerhető. A minőségi reklamációt a RECA Kft. minden esetben ésszerű határidőben kivizsgálja.

7.3    Megalapozott minőséghiba esetén a RECA Kft. fenntartja magának a választás jogát, hogy a hibát kijavítja, árleszállítást alkalmaz vagy a kiszállított árut cseréli ingyenesen. Egyéb, további igényeket az ily módon történt reklamáció elintézése után a RECA Kft. nem fogad el.

7.4    A természetes kopás, a nem rendeltetésszerű használat, a termék túlzott igénybevétele, a hanyagság és a RECA Kft. jóváhagyása nélküli módosítások, változtatások a terméken mindennemű szavatossági és (jótállással rendelkező termékek esetén) jótállási igény érvényesítését kizáró tényezők.

7.5    A RECA Kft. a termékekre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kötelező jótállást biztosítja.

7.6    A termékfelelősség körében a Ptk. vonatkozó előírásai irányadóak.

7.7    Olyan termék szállítása esetén, amely a RECA Kft. standard kínálatában meglévő termék Megrendelő előírásai szerinti módosítása alapján történt, a RECA Kft. kizárja a termék minőségéért és adott rendeltetésre vagy használatra való alkalmasságáért való felelősségét. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléshez szükséges dokumentációt, pl. rajz, minta stb. maga szolgáltatja, úgy annak műszaki hiányosságaiért a Megrendelő felel. Az ilyen módosított termékek esetében a RECA Kft.-t nem terheli a termékhez vagy annak felhasználási területéhez kapcsolódó figyelmeztetési, ellenőrzési vagy tájékoztatási kötelezettség sem, mint ahogy ilyen esetben a RECA Kft. kizárja a termék esetleges hiányosságából, hibájából eredeztethető kártérítési felelősségét is.

7.8    A 10.9 vagy nagyobb szakítószilárdsággal rendelkező kötőelemek galvanizálásakor fennáll a hidrogénridegedés veszélye. Utólagos hőkezelés esetén sem zárható ki egy esetleges kockázati tényező. Ezért az ilyen felületkezeléseket a RECA Kft. csak a Megrendelő kívánságára és felelősségére végzi el. A RECA Kft. az ilyen termékszállításokkal kapcsolatban a Megrendelő mindennemű kártérítési és garanciális igényét kizárja.

7.9    A RECA Kft. azon Megrendelői számára, akiknél a megrendelések egyszerűbb lebonyolítása céljából informatikai rendszert vagy programot telepít, tilos ezt a programot módosítani, másolni, harmadik fél részére továbbadni, illetve egyéb célra felhasználni. A program telepítése (ill. törlése) és a rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára költségmentesen történik, az információtechnológiai rendszer alkalmasságáért és működésének zavartalanságáért azonban kizárólag a Megrendelő felel. Az üzleti kapcsolat befejeztével kizárólag a RECA Kft. jogosult – hasonlóan a telepítéshez – a program Megrendelő rendszeréből való törlésére. Ezen rendelkezések megsértése esetére a RECA Kft. a további igényei érvényesítésének biztosítékaként 100.000 euró mértékű kötbért határoz meg.

8.    VISSZÁRUK

8.1    A RECA Kft.-től vásárolt áruk visszaküldése kizárólag a RECA Kft. előzetes írásos hozzájárulásával történhet. A visszaszállítás kizárólag utánvét nélkül, a Megrendelő költségére és felelősségére történhet.

8.2    Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, és él a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. §-a által biztosított, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belüli elállási jogával, a már átvett árut saját költségére és felelősségére (utánvét nélkül) köteles a RECA Kft. székhelyére visszaküldeni haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14  napon belül. A RECA Kft. az elállást követően legkésőbb 14 napon belül, (kivéve, ha a termék addig nem érkezett vissza), visszafizeti a fogyasztó számára a termékért és szállításért már megfizetett díjat.

8.3    A Megrendelő kívánságára készült különleges gyártmányokat a RECA Kft. nem veszi vissza.

9.    SZELLEMI TULAJDON

9.1    A RECA Kft. termékeihez, weboldalához, és katalógusához tartozó szellemi tulajdon, beleértve minden szerzői jogot, védjegyet, formatervezési mintát, know-howt, megjelenést, designt, a RECA Kft. és anyavállalatának kizárólagos tulajdonát képezni. Tilos azokat felhasználni, hasznosítani, másolni, terjeszteni, rögzíteni, sokszorosítani a jogtulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

10.    IRÁNYADÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG, ADATKEZELÉS

10.1    A fent kikötött feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

10.2    A felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy fogyasztónak minősülő Megrendelő saját lakóhelye szerinti járásbíróság előtt is érvényesítheti igényét.

10.3    A fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszaival, igényeivel fordulhat továbbá a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

10.4    A RECA Kft. a Megrendelő által megadott adatokat (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartásával kezeli. A Megrendelő által megadott adatokat a RECA Kft. kizárólag a termékek megrendelésével, kiszállításával és kiszámlázásával kapcsolatos, illetve esetleges szavatossági és panaszügyintézés során használja fel, és amennyiben azok a megrendelésben szerepelnek, legfeljebb a számviteli előírásokban meghatározott ideig őrzi meg szerződéses kapcsolat megszűnését követően. Ez azt is jelenti, hogy ezen adatokat szerződéses kereteken belül csak a szállítást végző fuvarozónak adja ki, a szállítást végző fuvarozóval kötött szerződés pedig tartalmaz az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezést, amely a fuvarozót is kötelezik az adatok bizalmas és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelésére, valamint a jelen nyilatkozatban rögzített előírások betartására.

11.    KAPCSOLATTARTÁS

11.1    A Megrendelő a megrendelést, szerződést, szállítást, minőségi kifogást illető kérdéseit, nyilatkozatait címezheti a) megrendelés visszaigazolásán szereplő vevőszolgálati partneréhez, vagy b) a Reca Kft. központi ügyfélszolgálatához: RECA Kft., 1116 Budapest, Kondorfa u. 10., tel: 1/433-0380

11.2    Továbbá, az esetleges egyéb észrevételek, panaszok megküldésére a Megrendelő rendelkezésére áll a www.reca.hu vagy www.reca.co.hu weboldalon a „Kontakt” menüpont alatti formanyomtatvány is.

A RECA Kft. általános szerződési feltételei
2019. július

Kapcsolat
Kapcsolat
Bezár
Kérjük, fogadja el a sütiket az űrlap használatához.
Az ön kapcsolattartója:
Reca Kft.
Reca Kft.
Reca Kft. Hengermalom út 49-51. 1117
Goór Szandra
Goór Szandra
HR generalista
Kerekes Attila
Kerekes Attila
minőségügyi felelős
Pokorny Enikő
Pokorny Enikő
belszolgálati vezető
Balaton Sándor
Balaton Sándor
cégvezető, gazdasági és operatív vezető
Bogár  Ákos
Bogár Ákos
ügyvezető igazgató
Bartha Pál
Bartha Pál
cégvezető, értékesítési vezető, Ipari divízió
Németh Imre
Németh Imre
cégvezető, értékesítési vezető, Handwerk divízió
Kovács Szilvia
Kovács Szilvia
marketingvezető
Valik Melinda
Valik Melinda
HR vezető
Compliance RECA Group Kellner & Kunz AG
Compliance RECA Group Kellner & Kunz AG
Boschstraße 37, 4600 Wels
Kérjük igazolja, hogy ön nem robot.
Köszönjük üzenetét!
Kapcsolattartója hamarosan jelentkezik önnél.

Teljes kínálatunk
Böngésszen online!